పవన్ అశ్విని
సోల్స్ ఎక్సపరిమెంటింగ్ లయఫ్! ™
Thursday, November 06, 2008
  A poem by me……..
I was not sure how I was feeling when I got laid off the next day Obama got elected. Was I happy that I get a break from work? Was I sad that I no longer get paid? Was I worried how I would find a job in this market at the end of the year.....I wrote this poem as soon as I am back from that meeting where we came to know that the whole team is going to go.....

The day is here…For change.
The day is here….America elected its 44th President.
The day is here written in history.
The day is here...every citizen of America is proud of.
The day is here...America can say to the world ' we are no more racists'.
The day is here...the first 'Colored' has become the President of United States in it's 400yr history.
The day is here...even an immigrant can say to his kid "You can be the President of United States of America'
The day is here…for the president of the World's most powerful country to face the biggest economic challenge after great depression.

The day is here…I am laid off.
 
Tuesday, November 20, 2007
  Quotable quote!!!
Wales's first minister Rhodri Morgan:

"In 2050, China will be the world's factory; India its office; Argentina and Brazil its farm; Australia its quarry; the USA its weapons and films producer; Africa the graveyard and Europe its old people's home".
 
Tuesday, July 31, 2007
  Vipranaryana - Meluko sriranga song
Hi, does anybody know the meaning of this song word by word? Thanks

మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యామేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్య
భాసిల్లెనుదయాద్రి బాల భస్కరుడువెదజల్లె నెత్తావి విరబూసి విరులువిరితేనలాని మైమరచు తుమ్మెదలులేచెను విహగాలి లేచెను నిదురాచల్ల చల్లగ వీచె పిల్ల తెమ్మరలురేయి వీగినది వేలాయ పూజలకుమేలుకొ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్యా

పరిమళద్రవ్యాలు భహువిదములవ్ నిపులు గైకొని దివ్వులుకపిలచేనువులు అద్దంబుపూని మహర్షి పుంగవులుమ్రుదువుగా పాడ తుంబరు నారదులునునీసేవకై వచ్చి నిలచి యున్నారు సకుటుంబముగా సురేశ్వరులుకానుకలు గైకొని మొగసల కాచియున్నారుమేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యామేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్య

దేవరవారికై పూవులు తరులు తెచ్చితొండరడిప్పొడి ముడియ స్నేహడయాద్రుష్టిచిల్కగా జేసి పెద్దను విడి కటాక్షింప రావయ్యా
మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యామేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్య
 
Tuesday, March 20, 2007
  incorrigible TimesofIndia

Times of India is so insensitive that it can't wait for the Jamaican police to complete their investigations and verify facts. Want to get hits to their web site at any cost , stooping down to such levels. Making mockery of journalism. Wonder how it is the No 1 News paper in India.

Labels: , ,

 
Saturday, March 17, 2007
  Google cannot map!

Yesterday was not the first time in the past few months that I either missed my doctor appointments with wrong directions or landed in a wrong place with google maps! It isn't any surprise when I took these directions to a restaurant this morning!

If you observe the map, 57 and 91 are way sidelined! This time directions were atleast right, but believe me, many a times directions are also wrong on Google maps!
 
Monday, February 19, 2007
  CNN cannot even frame sentences!


Leave about the 'dog died' and 'cat saved' news that CNN gives as their First page Front line headings....what can we say about their english; they don't even frame their sentences correctly.
 
Free Web Counter
Pavan Ashwini
My Photo
Name:
Records
November 2004 / August 2005 / October 2005 / November 2005 / December 2005 / January 2006 / February 2006 / March 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / July 2006 / February 2007 / March 2007 / July 2007 / November 2007 / November 2008 /


Google
MapQuest
Address/Intersection:
City:
State:ZIP Code:

Powered by Blogger