పవన్ అశ్విని
సోల్స్ ఎక్సపరిమెంటింగ్ లయఫ్! ™
Tuesday, July 31, 2007
  Vipranaryana - Meluko sriranga song
Hi, does anybody know the meaning of this song word by word? Thanks

మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యామేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్య
భాసిల్లెనుదయాద్రి బాల భస్కరుడువెదజల్లె నెత్తావి విరబూసి విరులువిరితేనలాని మైమరచు తుమ్మెదలులేచెను విహగాలి లేచెను నిదురాచల్ల చల్లగ వీచె పిల్ల తెమ్మరలురేయి వీగినది వేలాయ పూజలకుమేలుకొ శ్రీరంగ మేలుకోవయ్యా

పరిమళద్రవ్యాలు భహువిదములవ్ నిపులు గైకొని దివ్వులుకపిలచేనువులు అద్దంబుపూని మహర్షి పుంగవులుమ్రుదువుగా పాడ తుంబరు నారదులునునీసేవకై వచ్చి నిలచి యున్నారు సకుటుంబముగా సురేశ్వరులుకానుకలు గైకొని మొగసల కాచియున్నారుమేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యామేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్య

దేవరవారికై పూవులు తరులు తెచ్చితొండరడిప్పొడి ముడియ స్నేహడయాద్రుష్టిచిల్కగా జేసి పెద్దను విడి కటాక్షింప రావయ్యా
మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యామేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్య
 
Free Web Counter
Pavan Ashwini
My Photo
Name:
Records
November 2004 / August 2005 / October 2005 / November 2005 / December 2005 / January 2006 / February 2006 / March 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / July 2006 / February 2007 / March 2007 / July 2007 / November 2007 / November 2008 /


Google
MapQuest
Address/Intersection:
City:
State:ZIP Code:

Powered by Blogger