పవన్ అశ్విని
సోల్స్ ఎక్సపరిమెంటింగ్ లయఫ్! ™
Monday, November 07, 2005
  కౌటిల్యుని తలచుకొనగా ~:
అసలు పెరు ఛానక్య, మరొక పేరు విశుగుప్త

మొదట తక్శసిల ఆచార్యుడు, తర్వాత పాటలిపుట్ర రాజ్యపు ప్రదాన మంత్రి

అర్తశాస్ట్రము, నీతిశాస్ట్రము, చానిక్యుని నీతి
 
Comments: Post a Comment<< Home
Free Web Counter
Pavan Ashwini
My Photo
Name:
Records
November 2004 / August 2005 / October 2005 / November 2005 / December 2005 / January 2006 / February 2006 / March 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / July 2006 / February 2007 / March 2007 / July 2007 / November 2007 / November 2008 /


Google
MapQuest
Address/Intersection:
City:
State:ZIP Code:

Powered by Blogger