పవన్ అశ్విని
సోల్స్ ఎక్సపరిమెంటింగ్ లయఫ్! ™
Thursday, March 30, 2006
  అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!!


This is our ఉగాది పచ్చడి. Obvious missing item is వేప పూత (Neem flower)!!! Sad, couldn't find it in this country!
 
Comments: Post a Comment<< Home
Free Web Counter
Pavan Ashwini
My Photo
Name:
Records
November 2004 / August 2005 / October 2005 / November 2005 / December 2005 / January 2006 / February 2006 / March 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / July 2006 / February 2007 / March 2007 / July 2007 / November 2007 / November 2008 /


Google
MapQuest
Address/Intersection:
City:
State:ZIP Code:

Powered by Blogger