పవన్ అశ్విని
సోల్స్ ఎక్సపరిమెంటింగ్ లయఫ్! ™
Friday, December 09, 2005
  పొడుపు కధలు...
తెలుగు పొడుపు కథలు విని చాలా రొజులయింది. వికీపీడియా నుండి కొన్ని....జవాబులు రేపు.

  1. మామ కాని మామ, ఎవ్వరది?

  2. చుట్టింటికి మొత్తే లేదు.

  3. అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది, మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది.

  4. దేశదేశాలకు ఇద్దరే రాజులు.

  5. చిటారు కొమ్మన మిటాయి పొట్లం.


 
Comments:
1. caMdamaama
2. kODi guDDu
3. calla kavvaM
4. sUrya caMdrulu
5. tEna tuTTe.

Hope to see more challenging ones next time.
 
:) Well, Kiran they weren't definetely for experts like you. You see there are some novices like me around there. I was just kidding. Don't mind. Let me think if I can give you some challenging ones!
 
Post a Comment<< Home
Free Web Counter
Pavan Ashwini
My Photo
Name:
Records
November 2004 / August 2005 / October 2005 / November 2005 / December 2005 / January 2006 / February 2006 / March 2006 / April 2006 / May 2006 / June 2006 / July 2006 / February 2007 / March 2007 / July 2007 / November 2007 / November 2008 /


Google
MapQuest
Address/Intersection:
City:
State:ZIP Code:

Powered by Blogger